Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyümenin İklim Değişikliği Üzerindeki Etkisi

27 May 2022 - Friday

Üniversitemiz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hakan Acaroğlu’nun, Dr. Mustafa Güllü ile birlikte yazdıkları “Climate change caused by renewable and non-renewable energy consumption and economic growth: A time series ARDL analysis for Turkey” başlıklı makale Renewable Energy dergisinde yayımlandı.

Dünyada şu an yaşanmakta olan ve yakın gelecekte yaşanacağı öngörülen etkileri itibari ile karbon temelli enerji tüketiminin, hızla çevre dostu yenilenebilir enerji tüketimine doğru kaydırılması gerekliliğinin, bilimsel çalışmalarla ortaya konulması bilim insanı sorumluluğu adına üstlenilmesi gereken kritik öneme sahip bir vazife olarak ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda ortaya konulan bilimsel çalışmalar ulusal ve uluslararası karar alıcıları ve düzenleyicilerine ihtiyaçları olan bilimsel dayanakları kazandıracaktır.

Bu çalışmada özetle, Otoregresif Dağıtılmış Gecikme (ARDL) ve Toda-Yamamoto nedensellik analizleri kullanılarak Türkiye'de yenilenebilir ve konvansiyonel enerji tüketimlerinin neden olduğu iklim değişikliğine odaklanılmaktadır. Makalenin amacı, enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve iklim değişikliği arasındaki ilişki için zaman içinde değişen, politik çıkarımlar üzerinden gözlemlenen ve tartışılan parametrelere bağlı olarak nedensellik kanıtları bulmaktır. Sıcaklık ve yağış, iklim değişikliği için bağımlı değişkenlerdir; enerji türleri ve kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ekonomik belirleyiciler için bağımsız değişkenlerdir. Veriler 1980-2019 yılları arasında çeşitli kurumlardan yıllık olarak toplanmıştır.

Sonuç olarak, Toda-Yamamoto testlerine göre hem kısa hem de uzun vadede yenilenebilir enerji tüketimi ile sıcaklık arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuçlar, yenilenebilir enerji kullanımındaki %1'lik bir artışın sıcaklığı %0.031 oranında azalttığını ortaya koymaktadır. Yağış ve yenilenemeyen enerji tüketimi, hem kısa hem de uzun dönemde pozitif bir ilişkiye sahip olup, konvansiyonel enerji tüketimindeki %1'lik bir artış, yağışlarda %0.175'lik bir artışa işaret etmektedir. Türkiye’deki karar alıcılar bu bilimsel kanıtlar üzerinden enerji ve özellikle de yenilenebilir enerji politikalarını yatırım ve istihdam perspektiflerinden değerlendirmelidirler.

Fig.4: The paper's thesis statement. Note: The concept was created by the authors.

Makaleye erişim için: https://authors.elsevier.com/a/1f5jU3QJ-dld8j

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli? play

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli?

17 July 2024

Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi | Esra Orum Çattık