Güneş Enerjisinden Üretilen Elektrik Enerjisinin Yenilikçi İletim Senaryoları Üzerinden Finansal Analizi

10 June 2022 - Friday

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hakan Acaroğlu’nun, Castilla-La Mancha Üniversitesin’den Prof. Dr. Fausto Pedro García Márquez ile birlikte yazdığı “A life-cycle cost analysis of High Voltage Direct Current utilization for solar energy systems: The case study in Turkey” başlıklı makale Journal of Cleaner Production dergisinde yayımlandı.

Dünyada şu an yaşanmakta olan ve yakın gelecekte yaşanacağı öngörülen etkileri itibari ile ülkelerdeki elektrik enerjisi üretiminin karbon temelli kaynaklardan hızla çevre dostu yenilenebilir enerji üretim sistemlerine doğru kaydırılması gerektiği güncel bilimsel çalışmalarla ortaya konulmaktadır. Elektrik üretim sektöründeki bu çalışmalara öncelikle insani sorumluluk adına ivme kazandırmak gerektiği ortada olsa ve ulusal ve uluslararası kanuni düzenlemeler ile sektör yatırımları bu yönde yönlendirilmeye çalışılsa da düzenleyicilerin gözetmeleri gereken farklı dengeler de göz önüne alındığında, sektörde oluşturacakları etkinin uzun dönemde sınırlı olacağı ortadadır. Bu nedenle serbest piyasa koşullarında maliyet efektif yenilenebilir enerji üretim sistemlerinin hayata geçirilebilir olmasının oluşturacağı etki her türlü düzenlemenin ötesinde olacaktır. Bu çalışmanın temel motivasyonu budur.

Bu çalışmada özetle, güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan bölgelerde üretilen elektrik enerjisinin elektrik enerjisi talebi yüksek olan bölgelere çevreye mümkün olan en az zarar verilerek verimli bir şekilde iletilmesinin, maliyet-zaman döngüsünün analizi sunulmaktadır.

Bu çalışmada güneş santralleri için 1000 km havai kabloları (OHTL) kullanılarak yüksek gerilimli doğru akım elektrik iletim sistemi ile alternatif bir enerji iletim projesi önerilmektedir. Mersin’de (Türkiye) bulunan güneş enerjisi santrallerinden elde edilen elektrik enerjisi İstanbul'a (Türkiye), Balıkesir (Türkiye) üzerinden iletilecektir. Çeşitli konvertörler (ör: HVAC, LCC-HVDC, VSC-HVDC) üzerinden karşılaştırmalı bir nakit akışı hesaplamalı yaşam döngüsü maliyet analizi, bu projenin ekonomik (ör: fırsat maliyeti ve pozitif dışsallıklar) ve çevresel (ör: çevre dostu ve düşük emisyon salınımlı yenilenebilir enerji kullanımı) koşullar açısından gelişmekte olan bir ülkede uygulanabilir bir çözüm potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, bu projenin enerji arzı ve güvenliği için Türkiye'ye katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

 

Şekil 1: Türkiye için akıllı şebeke bağlantılı bir HVDC iletim hattının örnek senaryosu.

 

Makaleye erişim için: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622017346

 

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

30 May 2023

Yakıt Pilleri | Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak