Öğrenci Dürüstlük Belgesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin misyonu, insan, insanlık ve evren için, küresel, bölgesel ve yerel değerleri kıymetlendirerek, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği desteklemek, uluslararası düzeyde araştırmalar yaparak bir yandan hakikâti tanımlayan bir yandan insan, toplum ve insanlık yararına da dönüştürülebilen geçerli ve kullanılabilir bilgi üretmek, bilgiyi aktarmak ve yaymaktır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, misyonu çerçevesinde verdiği eğitim ile kurumsal değerlerini sahiplenen ve yaşayan, özgür, etik değerleri önemseyerek taşıyan, yerelden zemin alan, geleneği olan, ufku küresel, evren ve çevre bilinci gelişmiş, bilgi, yetenek, tecrübe, özgüven ve ahlâkı ile üstleneceği her türlü sorumluluğu başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin mensupları aşağıda sunulan “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Onur İlkesi” ni benimser:

“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin tüm mensupları onurlu kişilerdir; öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler, güvenilir, sorumluluk sahibi kişiler olarak yalnızca hak ettikleri başarı ve saygınlığı üstlenir ve sahiplenirler; olgu, belge, bilgi ve verilerin kullanımında, değerlendirme ve sunumunda dürüst ve adil davranırlar.”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri, kayıt yaptırdıkları andan itibaren, üniversitenin bir mensubu olarak, üniversitenin etik değerleri ve ilkelerine, Onur İlkesi’ne, Öğrenci Dürüstlük Belgesi’ne uymayı kabul ve taahhüt etmiş olurlar.

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerinin Hakları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisinin, üniversitenin mensubu olarak sahip olduğu hakları aşağıdadır:

 1. Öğrenciler, eğitim programlarında ilan edilen derslerini uygun ortamlarda, zamanında ve sorumlu/dersle yükümlü ilan edilen öğretim üyesinden/görevlisinden alma hakkına sahiptirler.
 2. Öğrenciler çağdaş eğitim ve öğretimin gerektirdiği ders araç ve gereçleriyle hazırlanmış derslerini, yeterince donatılmış ders ortamlarında alırlar. 
 3. Mesleğin ya da disiplinin en üst akademik standartlarını öğrencilerin özgürce öğrenmeleri için çaba gösterilir.
 4. Öğrencilerin öğrenme hak ve özgürlükleri teminat altındadır.
 5. Öğrencilerin eğitimdeki ilerlemeleri ve aşama kaydetmeleri için sınavlar çağdaş ortamlarda bilim ve tekniğe uygun ölçme sistemleriyle uygulanır.
 6. Öğrencilerin yasal mevzuat dahilinde sınav sonuçlarına itiraz etme hakkı vardır, bu hakkın kullanılması hiçbir surette öğrenciyi sıkıntıya sokmaz.
 7. Öğretim elemanları, öğrencilerine öğrenci olma itibariyle saygı gösterir, yaklaşım ve değerlendirmelerinde yansız ve adil olurlar. Hiçbir öğrenci cins, etnik grup, din, mezhep, düşünce, kişisel ve bedensel yapısı itibariyle ayırıma tabi olamaz.
 8. Öğretim elemanları öğrencilerin onurunu zedeleyecek, meslek veya üniversiteden soğutacak tutum, söylem ve tavır içinde olmazlar.
 9. Engelli öğrenciler engelleri itibariyle, eğitim ve öğretimde engellerinin verdiği dezavantajları ortadan kaldıracak şekilde destek ve yasal mevzuata göre gerekli yardımı görürler.  
 10. Öğrencilere ait gizli bilgiler, yasal gereklilikler dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
 11. Akademik danışmanlar öğrencilere karşı sorumluluklarını özenle yerine getirirler.
 12. Öğretim elemanları ve idareciler öğrencileri ile sömürü, taciz ya da istismar içeren hiçbir ilişki ve davranışta bulunmazlar.
 13. Öğretim elemanları ve idareciler öğrencilerden hediye kabul etmezler.
 14. Öğretim elemanları ve idareciler, öğrencileri yasadışı veya toplumun genel ahlâk kurallarına aykırı davranışlara yönlendirmezler.
 15. Öğrenciler, öğretim elemanları ve idareciler tarafından siyasi, dini, mezhebi veya kişisel husumet ve amaçlarla veya kendi iç sorunlarında  aracı olarak kullanılamaz, tahrik edilemez, yönlendirilemez ve gruplandırılamaz.
 16. Öğrencilerin mesleki etik değerleri içselleştirmeleri için öğretim elemanları ve idareciler onlara tutum ve davranışları ile örnek olurlar.
 17. Öğretim elemanları ve idareciler, öğrencilerini, farklı boyut ve tarafları dikkate alan değerlendirmeler yapmaya, katılmadıkları düşüncelere karşı hoşgörülü olmaya, kendi görüşlerini sağlam delillere ve mantığa dayanarak oluşturmaya teşvik eden bir yaklaşımı benimser ve uygularlar.
 18. Öğrenciler, sosyal gelişimlerini ve mesleki gelişimlerini sağlamak üzere yasal mevzuat dahilinde ve toplumun genel ahlâk ilkelerine uymak kaydıyla her türlü sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyeti yapabilirler. Öğretim elemanları ve idareciler bu yönde öğrencilere üniversite imkanları dahilinde destek olur ve üniversite imkanlarını açarlar, kısıtlama ya da engelleme yapmazlar.
 19. Öğrencilerin, üniversite içinde öğrenci kulüpleri halinde organize olmaları kolaylaştırılır. Öğrenci kulüplerinin, tüzüklerinde yazılan ve üniversite kurallarına uygun faaliyetleri idareciler ve öğretim üyeleri tarafından desteklenir ve kolaylaştırılır.

 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencisinin Uyması Gereken Hak, Kural ve İlkeler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencisi, üniversite mensubu olmanın onurunu ve etik değerlerini üzerinde taşır. Buna göre;

 1. Öğrenci, genelde üniversite, özelde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kurumsal yapısına ve kimliğine, üniversite kurallarına, akademik hayata, bilgi üretimine ve etik değerlere saygı göstermek durumundadır.
 2. Öğrenciler, kişisel veya grup olarak eğitim ortamlarını korumak, eğitimi zedelememek ve sıkıntıya sokmamakla yükümlü olup, eğitim-öğretimi engelleyici tavır ve davranış içinde olamazlar.
 3. Öğrenci, derslerde ve ders ortamlarında öğretim elemanlarına, personele ve öğrenci arkadaşlarına karşı saygılı ve özenli davranır.
 4. Öğrenci, öğretim elemanları, öğrenciler ve personelin huzurlu çalışma ortamını bozacak, özgürlüklerini kısıtlayacak veya rahatsız edecek davranış, tutum, söylem ve ima içinde bulunamaz.
 5. Öğrenciler, derslerde ve ders ortamlarında eğitim-öğretim kalitesini düşürecek veya etkinliğini azaltacak, konu dışı konuşma, başka meşguliyet, telefon kullanma, müzik dinleme, kitap okuma, uyuma, ders alanına girip-çıkma, dersi izinsiz terk etme, huzursuzluk oluşturma, öğretim elemanını küçümseme, dersi küçümseme veya alay etme gibi davranışlarda bulunamazlar.
 6. Öğrenciler, eğitim programı kapsamında öğretim elemanlarının kendilerine bireysel ve grup olarak verdikleri görevleri yerine getirirler.
 7. Öğrenciler ders ortamlarına, araç ve gereçlerine zarar vermez, maksatları dışında kullanmazlar.
 8. Öğrenciler kasıtlı ve izinsiz olarak malzeme, bilgi veya eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar ve diğer araçları amaçları dışında kullanmazlar, kullanmaya teşebbüs etmezler ve zarar vermezler.
 9. Öğrenciler, öğretim elemanlarını mesnetsiz yere suçlayamazlar, iftira atamazlar, aşağılayamazlar, üçüncü kişiler karşısında öğretim elemanların taklidini yapamazlar, sosyal medyayı ve basın-yayın kuruluşlarını, mensubu oldukları veya yakınlık kurdukları grupları, zümreleri, partileri, sivil toplum kuruluşlarını bu amaçlarla yönlendiremezler ve kullanamazlar.    
 10. Öğrenciler, yasal mevzuat tarafından engellenen tutum, davranış, söylem ve eylem yapmazlar.
 11. Öğrenciler, terör veya terör hamisi kuruluşların temsilcileri ve uzantıları ile üniversite içinde veya üniversite kurumlarında toplantı, eylem ve işbirliği yapmazlar.
 12. Öğrenciler aşağıda belirtilen akademik dürüstlüğe tam saygı ve özen gösterirler.

 

Akademik Dürüstlük

Akademik dürüstlük, konu aldığı işlerde özgün çalışmalar yapmayı, başkalarına ait fikir, belge veya bulguları, ancak o kaynağın şart koştuğu şekilde  kaynak göstermek şartıyla paylaşmayı, bilgi ve bilgi ölçmede kendi birikim, yetenek ve çalışmasını kullanmayı kapsar.

Akademik Dürüstlük ihlalleri şunlardır:

İntihal yapmak (Aşırma): Başkalarının düşüncelerini, görüşlerini, sonuçlarını, bulgularını, belgelerini, bilgi kaynağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak veya farkında olmadan alıp kullanmak ve kendi görüşü gibi sunmak.

Kendisi tarafından daha önce ya da başka bir amaçla yapılan çalışmanın, ödevin veya projenin tamamını ya da bir kısmını kaynak göstermeden sunmak, ödev veya rapor veya tez olarak vermek.

Kaynak kullandığı bilgi ya da veriyi içermeyen kaynakları toplama yolla kaynakça olarak kullanmak.

Akademik çalışmaları, ödev, rapor, tez gibi işleri başka öğrenciler yerine yapmak ve başkalarıyla paylaşmak.

Haksız avantaj elde etmeye yönelik davranışlarda bulunmak; zaman kazanmak için veya haksız telafi hakkı kazanmak için gerçek olmayan hasta raporu veya izin belgesi temin etmek.

Bir dersten geçme veya kayıt olma hakkını çıkar karşılığı elde etmeye teşebbüs eden davranışta bulunmak veya elde etmek.

Sahte belge (referans mektubu, sağlık raporu, yeterlik belgesi/puanı, sınav kağıdı, not dökümü, vb.) düzenlemek veya kullanmak.

Ders veya sınavlarda başkası yerine imza atmak veya belge geçirmek.

Başkasının yerine sınava girmek ya da başkasını kendi yerine sınava sokmak.

Kopya çekmek: Sınavlarda soruları cevaplandırırken izin verilmeyen kaynakları gizlice kullanmaya yönelik yapılan her türlü teşebbüs ve eylem kopya çekme olarak nitelendirilir. Aşağıda belirtilen her madde kopya çekme kapsamına girer. Kopya vermek de kopya çekmek kadar kusurlu davranıştır:

 1. Sınavda başka bir öğrencinin kağıdına bakmak.
 2. Sınavda başka bir öğrencinin kağıdına bakıp ona ait cevapları kendi kağıdına kopyalamak.
 3. Sınavda başka öğrencilerle konuşmak.
 4. Sınavda herhangi bir şekilde bilgi, kaynak, not kağıdı paylaşmak.
 5. Sınavda, soruları ve/veya cevapları yazarak veya fotoğraflarını çekerek sınav salonunun dışına izinsiz olarak çıkarmak.
 6. Sınavda, cep telefonuyla ya da herhangi bir teknolojik aletle soruları başkasına göndermek veya soruların cevaplarını almak.
 7. Sınavda kullanılan sıraya, duvara, aksesuara, kendi vücuduna veya herhangi bir yere sınav içeriğine yönelik notlar yazmak.
 8. Akademik çalışmaları başkasına yaptırmak, tek başına yapılması gereken çalışmaları diğer öğrencilerle birlikte yapmak.
 9. Başkasının hazırladığı ödev, proje gibi raporları/belgeleri, kendi ürünü gibi dersin öğretim elemanına teslim etmek.

Haksız menfaat sağlamak:  Öğrenciler, üniversite içinde haksız menfaat sağlayacak davranışlarda bulunmazlar. Buna göre;

 1. Sınav süresi bitmesine ve sınav sorumlusunun uyarısına rağmen sınav cevaplamasına devam etmezler.
 2. Arkadaşlarının ödev, sınav veya projedeki çalışmalarına engel olmazlar.
 3. Arkadaşlarının ve öğretim elemanlarının kullanımını kısıtlamak veya engellemek için kütüphanedeki kaynaklara, bilgisayarlara, laboratuvar malzemesi ve benzeri başka öğretim araçlarına zarar vermezler.
 4. Başka bir kişinin ödevini, kitabını, sınav kağıdını, notlarını, deneyini veya projesini engelleyecek tutum ve davranış içinde olmazlar.
 5. Öğretim elemanının kendisine haksız menfaat sağlayan bir hatasını fark edip, düzeltmemek haksız menfaat temin etmektir.
 6. Notu verilmiş bir ödev veya sınav kağıdı üzerinde değişiklik/oynama yapmazlar.
 7. Derslerde yerine imza attırmak, belge geçirmek veya başkasının yerine imza atmak davranışını göstermezler.
 8. Haksız menfaat sağlayanlara göz yummazlar.

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrenci Dürüstlük Belgesi, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.

(Resmi Gazete, 18.08.2012, Sayı No: 28388) 

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli? play

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli?

17 Temmuz 2024

Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi | Esra Orum Çattık