Hukuk Fakültesi'nin Önemli Yayını

13 Ekim 2022 - Perşembe

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Yayınları'nın beşinci kitabı 'Muhtelif Yönleriyle Kişisel Verilerin Korunması Hukuku' raflardaki yerini aldı. Hukuk Fakültemizin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Kemal Şenocak editörlüğünde hazırlanan kitap; konunun güncelliği, artan önemi, çeşitliliği ve disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması gerekliliği dikkate alınarak, kişisel verilerin korunması hukukundaki çeşitli konuları kapsayacak biçimde hazırlandı. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkarak özellikle son yirmi yıldır tüm dünyada büyük önem kazanmış bulunan ve sürekli gelişen bir hukuk dalı haline gelen kişisel verilerin korunması hukuku alanına katkı sağlamayı amaçlayan kitap, sadece Türk hukuku değil karşılaştırmalı hukuk bakımından da alanında uzman değerli hukukçuların bakış açıları ve değerlendirmelerini sunuyor.  

 

Kitabın Kemal Şenocak tarafından yazılan "Kişisel Veri Kavramının Kapsamı ve Unsurları" başlıklı ilk bölümünde kişisel verinin unsurları ve özel nitelikte (hassas) kişisel veriler incelenmekte. Elif Çelik'in kaleme aldığı "Kişisel Verilerin Korunması Hakkına Yönelik Araç ve Kavramlar Işığında İnsan Hakları Odaklı Güncel Soru ve Sorunlar" başlıklı bölümde hukuki arka plan ve yorumlar ile kişisel verilerin korunması ve insan hakları ilişkisinde kilit kavramlar ele alınmakta. Mehmet Akçaal ve Adem Yelmen'in kaleme aldığı "Kişisel Verilerin Kişilik Hakları Bakımından Değerlendirilmesi" başlıklı bölümde genel olarak kişisel veri kavramı ve türleri, kişisel verilerin hukuki niteliği, kişilik hakkı kavramı ve kişilik hakkının hukuki niteliği, kişiliği oluşturan değerler ve kişisel verileri koruma yolları alt başlıkları yer alıyor. Pelin Karaaslan'ın yazdığı "Kişisel Verilerin İnhisari Hakkın Konusu Olabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı bölümde inhisari hak kavramı ve içerdiği yetkiler, inhisari hakkın mutlak hak niteliği ve diğer mutlak haklar ile ilişkisi, inhisari hak kavramının anayasal dayanağının belirlenmesi ve bu kapsamda gayrimaddi varlıklar üzerinde inhisari hak tesisine meşruiyet kazandırılması gerekliliği, kişisel verilerin inhisari hakkın konularından birini oluşturması mümkün müdür? konuları incelenmekte. Zafer Kahraman'ın yazdığı "Unutulma Hakkı" başlıklı bölümde unutulma hakkının tanımı, hukuki mahiyeti, konusu ve kapsamı, ilişkili olduğu haklar, unutulma hakkıyla çatışan haklar, karşılaştırmalı hukukta unutulma hakkı, Türk hukukunda unutulma hakkı, Türk hukukunda unutulma hakkının ihlalinin muhtemel sonuçları anlatılmakta. Zeynep Dönmez ve Furkan Güven Taştan'ın yazdığı "Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Rızanın Geri alınmasının Dürüstlük Kuralı ile İlişkisi" başlıklı bölümde geri alma hakkı, kişisel verilerin korunması hukukunda rızanın geri alınması, geri alma hakkının dürüstlük kuralıyla ilişkisi ve geri alma hakkının kullanılmasının sonuçları incelenmekte. Metin Kıratlı'nın kaleme aldığı "Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Temel İlkeleri" başlıklı bölümde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme konuları yer almakta.     

 

İlke Göçmen ve Emriye Özlem Şeker tarafından yazılan “Kişisel Verilerin Korunması Tüzüğü’ne İlişkin Avrupa Birliği Adalet Divanının İlk Kararları” başlıklı bölümde Avrupa Birliği’nde Kişisel Verilerin Korunması ve GDPR, usule ilişkin kararlar ve maddi hukuka ilişkin kararlar ele alınıyor. Mehpare Çaptuğ Dilek tarafından yazılan “Düzenleyici ve Denetleyici Otorite Olarak Organik ve İşlevsel Anlamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu” başlıklı bölümde Kişisel Verileri Koruma Kurumunun oluşturulma nedenleri, oluşumu, yapısı, işlevleri ve Türk idari teşkilatındaki yeri ve idarenin bütünlüğü ilkesi kapsamında değerlendirilmesi işlenmekte. Özgün Özyüksel’in kaleme aldığı “Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu (TCK m. 138)” başlıklı bölümde suçun hukuki konusu, maddi unsurları, manevi unsuru; hukuka aykırılık, kusurluluk; suçun nitelikli hali, özel görünüş şekilleri; yaptırım ve muhakeme konuları ele alınıyor. Eylem Baş’ın yazdığı “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu” başlıklı bölümde suça ilişkin kanuni düzenleme, suçun hukuki konusu, suçun maddi konusunun bulunup bulunmadığı sorunu; suçun faili, mağduru, unsurları, ortaya çıkış biçimleri; suçun nitelikli halleri, yaptırımı ve muhakemesi incelenmekte. Mehmet Arslan tarafından kaleme alınan “Ceza Yargılamasının Soruşturma Evresinde Şüphelinin Kişisel Verilerin Başka Kişi ve Kurumlardan Elde Edilmesi ve Kullanılması” başlıklı bölümde kişisel verilerin korunmasının anayasal çerçevesi ve sınırları, Ceza Muhakemesi Kanununa göre kişisel verilerin soruşturma evresinde elde edilmesi, CMK madde 161 ve madde 332’nin soruşturma evresinde kişisel verilerin elde edilmesi ve kullanılması için yeterli dayanak oluşturamaması konuları yer almakta.

 

Canatay Hacıköylü tarafından yazılan “Vergi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı bölümde Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun kapsamı ve vergi hukuku ilişkisi ve kişisel veriler ile ilişkili vergi usul kanunu ve diğer bazı mali mevzuat hükümleri ele alınıyor. Emrah Ferhatoğlu’nun kaleme aldığı “Vergi İdareleri Arası Otomatik Bilgi Değişimi ve Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı bölümde vergi idareleri arası bilgi değişiminin tarihsel gelişimi, küresel standart: ortak raporlama standardı ve otomatik bilgi değişimi hakkında yetkili makam anlaşması, otomatik bilgi değişiminin kapsamı ve vergi konularında otomatik bilgi değişiminde kişisel verilerin korunması konuları bulunuyor. Selin Sert Sütçü’nün yazdığı “Tüketici Hukukundaki Haksız Şartlar Bağlamında Kişisel Verilerin Korunmasının Açık Rıza Bakımından Değerlendirilmesi” başlıklı bölümde haksız şartın tanımı, unsurları, haksız şart ile genel işlem koşulları arasındaki ilişki, haksız şart ile kişisel veriler arasındaki ilişki incelenmekte. 

 

Eda Şahin Şengül’ün kaleme aldığı “Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Sözleşme Dışı Tazminat Sorumluluğu” başlıklı bölümde sorumluluğun süjeleri ve kişisel verilerin özel hukuk alanında korunması, tazminat sorumluluğu ve AB Hukuku’nda tazminat sorumluluğu konuları ele alınmakta. Cemile Turgut’un yazdığı “Sınır Ötesi Veri Aktarımına İlişkin Farklı Hukuk Sistemlerindeki Yaklaşımların Değerlendirilmesi” başlıklı bölümde OECD-rehber ilkeler, Avrupa Konseyi-108 no’lu sözleşme, Avrupa Birliği-95/46 sayılı yönerge ve genel veri koruma tüzüğü, Anglo-Amerikan hukuk sistemi, güvenli liman (safe harbor) ilkeleri, gizlilik kalkanı (privacy shield) ve günümüze uzanan gelişmeler ve Türk Hukuk Sistemi konuları yer alıyor.

 

Alpay Hekimler’in yazdığı “Kişisel Verilerin Korunmasının İş Hukukundaki Yansımaları” başlıklı bölümde gelişim süreci, iş hukuku boyutunda kişisel verilerin korunmasının artan önemi, yasal çerçeve ve yeni çalışma biçimleri ve kişisel verilerin korunması yükümlülüğü inceleniyor. Nazlı Elbir’in yazdığı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki Kavramların İşçi-İşveren İlişkilerindeki Görünümleri” başlıklı bölümde kişisel verilerin korunmasına ilişkin genel düzenlemeler ve iş hukuku ilişkisi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel kavramlar ve iş hukuku kavramları ile ilişkisi konuları yer almakta. Hande Bahar Aykaç’ın kaleme aldığı “İşe Alım Sürecinde Aday İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması” başlıklı bölümde işçinin kişisel verilerinin korunmasının hukuki dayanakları, kavramsal çerçeve, işe alım sürecinde aday işçinin kişisel verilerinin korunması ve işe alım sürecinde aday işçinin kişisel verilerin korunması hakkının ihlalinin hukuki sonuçları ele alınmakta. Efe Yamakoğlu’nun yazdığı “İşçiye Ait Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı bölümde özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve hukuka uygunluk sebeplerine genel bakış, işçinin özel nitelikli kişisel verilerinin sınıflandırılması ve bu verilerin işlenme şartlarının değerlendirilmesi ve özel nitelikli kişisel verisi hukuka aykırı şekilde işlenen işçinin hak arama yöntemleri inceleniyor. Orhan Ersun Civan’ın yazdığı “Üçlü İş İlişkilerinde Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı bölümde üçlü iş ilişkileri, asıl işveren-alt işveren ilişkisinde kişisel verilerin korunması, geçici iş ilişkisinde kişisel verilerin korunması, işyerinin devrinde kişisel verilerin korunması ve iş sözleşmesinin devredilmesinde kişisel verilerin korunması konuları bulunmakta.

 

A. Eda Manav Özdemir’in yazdığı “İşçinin İzlenmesi ve Gözetlenmesi” başlıklı bölümde gözetleme ve izleme kavramı, gözetleme ve izlemenin hukuka uygunluğu, gözetlemenin şekilleri, işyerinde işçilerin izlenmesi ve gözetlenmesi ve işçinin hukuka aykırı izlenmesinin yaptırımları inceleniyor. Canan Ünal Adınır’ın kaleme aldığı “Tele Çalışmada Verilerin Korunması” başlıklı bölümde uzaktan çalışma, tele çalışmada işyerine ve işe dair verilerin korunması, tele çalışmada işçinin kişisel verilerinin korunması, işverenin verileri korumak için alması gereken tedbirler, tele çalışanın kendi cihazını kullanması (Bring Your Own Device-BYOD) ve tele çalışmada telekonferans platformlarının kullanımı konuları yer almakta. Eda Odaman’ın yazdığı “İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sürecinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması” başlıklı bölümde temel kavramlar, arabuluculuk sürecinde işçinin kişisel verilerinin korunması ve arabulucunun KVKK kapsamındaki yükümlülüklerine aykırılığının yaptırımı incelenmekte. Ufuk Tekin’in yazdığı bölümde “Bankacılık Mevzuatındaki Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Güncel Gelişmelerin Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi” konusu incelenmiş.

 

Tuğçe Nimet Yaşar’ın yazdığı “Anonim Şirketlerde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uyum Programı” başlıklı bölümde uyum kavramı ve uyum programı ele alınmakta. Bilge Aytuğar’ın yazdığı “Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bağlamında Ticari Elektronik İletiler” başlıklı bölümde temel kavramlar, ticari elektronik iletiler yoluyla kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin ticari elektronik iletiler yoluyla işlenmesinde esas alınacak temel ilkeler, ticari elektronik ileti alıcısının hakları ile hizmet sağlayıcıların, aracı hizmet sağlayıcıların ve kuruluşun yükümlülükleri ve şikâyet, denetim ve idari yaptırımlar incelenmekte. Merve İrem Yener’in kaleme aldığı “Özel Sigortacılıkta Kişisel Verilerin İşlenmesi” başlıklı bölümde risk değerlendirmesine esas kişisel veriler ile çeşitli kişisel verilerin sigorta bilgi ve gözetim merkezi ile sigorta bilgi ve gözetim merkezinin paylaştığı kişiler tarafından işlenmesi, kişisel verilerin sübjektif riziko ile mücadelede ve sigortacılar arasında işlenmesi, kişisel verilerin istatistik amaçla işlenmesi, kişisel verilerin teklifname ve riziko değerlendirilirken işlenmesi, riziko yeni teknolojiler vasıtasıyla ferdileştirilirken kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin sözleşme ifa edilirken işlendiği diğer bazı haller, kişisel verilerin edim yükümlülüğü belirlenirken işlenmesi, kişisel verilerin destek hizmeti sağlanırken işlenmesi, kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve önem arz eden çeşitli meseleler ve işlemeler ele alınmakta.

 

Nilüfer Boran Güneysu’nun yazdığı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Avukatın Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı bölümde kişisel verilerin korunması kanunu ve avukatlık, aydınlatma yükümlülüğü ve avukatlık, aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getiriliş zamanı ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getiriliş şekli incelenmekte. Hakan Hasırcı’nın kaleme aldığı “İflas Tasfiyesinde Kişisel Veriler” başlıklı bölümde kişisel verilerin iflas masasına girip girmediği hususu ve iflas tasfiyesinde kişisel verilerin belirli bir bedel karşılığı aktarılması (Asset Deal) ele alınmış. Esra Tekin’in yazdığı “Kişisel Verilerin İşlenmesi Vasıtasıyla Kişiliğin İhlal Edilmesinden Doğan Taleplere Uygulanacak Hukuk” başlıklı bölümde kişisel veri, kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin işlenmesi vasıtasıyla kişiliğin ihlal edilmesinden doğan talepler ve uygulanacak hukuk inceleniyor. Kazım Sedat Sirmen ve Burcu İrge Erdoğan’ın yazdığı “Uluslararası Ticari Tahkim Bağlamında Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünün Uygulanabilirliği” başlıklı bölümde kişisel veri hukuku hakkında genel kapsam ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nün tahkime uygulanması konuları yer almakta.      

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

28 Mart 2023

Diş Hekimliğinde Yapay Zekâ Uygulamaları | Doç. Dr. Elif Bilgir