Üniversitemiz Meşelik Kampüsü içerisinde Ücretli Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Hizmetinin verilmesi işi.

Yayınlanma Tarihi: 29 Ekim 2019 - Salı

 

İHALE DUYURUSU

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 

1 –İHALENİN KONUSU VE NİTELİĞİ : Üniversitemiz Meşelik Kampüsü içerisinde Ücretli Öğrenci ve Personel Taşıma  Hizmetinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile Bir (1) Yıllığına kiralanması.

2. İHALENİN HANGİ TARİH VE SAATTE NEREDE YAPILACAĞI : İhale, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon odasında 08/11/ 2019 Cuma günü saat 10.00’da yapılacaktır.

3. İDARENİN ADRESİ : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR  

4: İŞİN MUHAMMEN BEDELİ : 40.320,00 -TL

5: GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI :   1.210,00 -TL

6 : İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI :

  İsteklilerin :  

A)-Kanuni ikametgâh sahibi olması ve bunu belgelemesi,

B)-Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

C)- T.C. Savcılığından iyi hal kâğıdını vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde T.C. Savcılığından iyi hal kâğıdı (Yüz kızartıcı suç ve bağımlılık yapan maddelerden kullanmak veya satmaktan yargılanmak ve hüküm giymemiş olmak şartı)

            b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından iyi hal kâğıdı (Yüz kızartıcı suç ve bağımlılık yapan maddelerden kullanmak veya satmaktan yargılanmak ve hüküm giymemiş olmak şartı)

D-  İmza sirküleri vermesi,

a)  Gerçek kişi olması halinde imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

b)  Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

E- İstekliler adına vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin vekaletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi,

F-Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge veya banka geçici teminat mektubu (Geçici teminat bedeli nakit olarak ESOGÜ Strateji geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası Eskişehir Şubesindeki TR 27 0001 0001 1740 0130 8150 03 IBAN numarasına yatırılabilir.)

G-İhale dokümanları; Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe veznesine veya Ziraat Bankası Eskişehir Şubesindeki  TR27 0001 0001 1740 0130 8150 03 Iban numarasına İşin Adını ve VKN/TC.No. belirtilerek 50,00 -TL bedeli karşılığı idareden alabilirler, ayrıca dekontunu ihale dosyasına koymaları zorunludur.

H- İsteklilerin  ortak    girişim  olması  halinde,  uygun    ortak   girişim  beyannamesi    ile  ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

I- İsteklinin; Fiilen bu iş ile iştigal ettiğini gösterir( Faaliyet Belgesi) Meslek Odası veya Ticaret Odası kaydı belgesi,

İ –Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi veya Ticaret Sicil Gazetesi

J-Üniversitelerde ihale tarihi itibariyle son 3 yıl içinde Ring hattı işletmiş olmasını belgelemek ve Referans göstermek.

K- Serviste kullanılacak araçların “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği” hükümlerine uygun olduğuna dair belge olarak Servis Hizmeti sunacak araçların ruhsatları.

M- Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından alınan İhaleden men yasağı olmadığına dair belge,

N-Vergi Mükellefi olduğuna dair Belge

O- İhale tarihinden 1 ay öncesine kadar SGK Prim Borcu ile Vergi Borcu olmadığına dair belge.    

Ö- Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin teklif dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır.

7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumluluk kabul etmez.

8- Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler kiralayana aittir.

9- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-İstekliler ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılırlar.

  • Meşelik Kampüsü
  • Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No: 4
  • Posta Kodu: 26040, Odunpazarı - ESKİŞEHİR
  • Tel: 0(222)239 37 50 - Fax: 0(222)229 14 18
  • Web: http://www.ogu.edu.tr
  • E-mail: ogrisl@ogu.edu.tr
  • ESOGÜ KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresleri
  • eskosmangaziuni@hs03.kep.tr
  • esoguhastane@hs03.kep.tr (Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
  • esogudishastane@hs03.kep.tr (Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi)