Bilgi, Bilim ve Üniversite Anlayışı

İnsanın varlıkla ilk temas anından itibaren insanda oluşan kanaat “bilgi”dir. Sistematize edilmiş bilgi “bilimsel bilgi” olarak kabul edilir. Bilimsel bilgi, bilimsel metodoloji ile; gözlem, deney, ölçme, akıl yoluyla üretilir. Bilimsel bilgi, konu aldığı olay veya varlıksal işlevi o an için en elverişli ve kabul edilir biçimde açıklayabilen bilgidir. Bu itibarla bilimsel bilginin temel nitelikleri evrensel olması, sınanabilir, eleştirilebilir ve yanlışlanabilir olmasıdır. Bilimsel bilgi ancak bilim ortamında ve bilim metodolojisini bilen ve titizlikle uygulayan, etik ilkelere ve değerlere saygılı bilim insanlarının araştırmalarında üretilebilir.

Üniversite, tanımı ve geleneği itibariyle hem hakikâte yönelik bilgiyi hem de pratik hayata aktarabilecek bilgiyi, bilginin bütün türleriyle konu alan, bilgiyi arayan, üreten, aktaran ve yayan, niteliği itibariyle özerk bir araştırma ve eğitim ortamıdır.

Bilimsel bilginin yanısıra, bilginin diğer türleri de vardır; sanatsal bilgi, gündelik bilgi, dini bilgi, felsefi bilgi. Üniversite, varlığın ortaya çıktığı andan bu yana geliştirilen ve geliştirilmeye devam edilecek olan tüm bilgi türlerini ve bilgi edinme yollarını tarihi tecrübesi içinde dikkate almak, değerlendirmek ve tartışmak durumundadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi;

 • Hakikâti ve yararlılığı amaç alan sorularla Evren’i okur; bireylerin, cemiyetlerin ve doğanın uyum içinde var olabileceği yerel, bölgesel, küresel ve evrensel cevapları arar, önceki cevaplarla tartışır, sunar; bilgi üretir. Mevcut ve ürettiği bilgiyi aktarır, yayar; eğitim verir.
 • Bilginin ve bilgi edinmenin her türü üzerinde çalışır; bilimsel bilgi üretmek için metodolojiyi tam manasıyla ve tüm yöntemleriyle kullanırken, diğer bilgi ve bilgi edinme türlerini de tarihi tecrübeleri içinde kıymetlendirerek değerlendirmeye alır.
 • Bilgiyi edinirken, işlerken, üretirken ve aktarırken sadece hâkim dünyanın geliştirdiği ve sunduğu çözümleri değil, diğer coğrafyaların ve varolduğu coğrafyanın kültür ve medeniyet dinamiklerini de dikkate alarak, edilgen olmayan, etkin, özgün ve tüm insanlığın yararını hedef alan bilgi ve eğitim çabası içindedir.
 • İşlevi boyunca her türlü düşünce ve problemin gerek öğretim elemanları, gerek öğrenciler düzeyinde özgürce tartışıldığı bilgi, düşünce, fikir, san’at ve ahlâk ortamıdır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi;

 • Tüm kurumları ve kurulları, bilimsel zeminde ve etik ilkeler altında araştırmalara ve eğitime saygılı ve destek verici tavır içinde olurlar. Araştırmaları ve eğitimi geciktiren veya zayıflatan her türlü sorunu o alanın sorumluları diğer birimlerle işbirliği halinde çözmekle yükümlüdür. 
 • Etnisite, ırk, toplumsal kimlik, cinsiyet, cinsel kimlik, din, mezhep, tarikat, cemaat, dil, lehçe, bedensel özellik, politik ve ideolojik görüş sebebiyle çoğunluktan farklı kabul edilenlerin bu farklılıklarından dolayı asla tedirginlik yaşamayacağı bir zemindir.
 • Akademik veya idari personelinin üniversite zemininde veya dışında yükümlülüklerini yerine getirirken sosyal ve siyasi tercihlerine göre tavır almaları kabul edilemez ve müsaade edilemez bir durumdur.
 • Bünyesinde haksızlığın ve baskının hiçbir şekline imkan tanımama kararlılığındadır.
 • Baskının daima farklı biçim ve gerekçelere büründüğü gerçeğini gözönüne alarak, bu sorunun ancak sürekli ve sağlıklı bir tartışma ortamı sayesinde ortadan kaldırılabilineceğinin farkındadır.
 • Azınlıkta kalan veya sesi güçsüz çıkanların görüşlerini ve sorunlarını dile getirmede eşit imkân buldukları bir yönetim ve öğretim anlayışını benimser.
 • Her mensup, eşit derecede var olma hakkına sahiptir. Her akademik ya da idari görevli kendi görüş, tavır ve farklılıklarından dolayı başkaları tarafından hor görülmeyeceği ve herhangi bir şekilde dezavantajlı duruma düşürülmeyeceği bir ortamdan emin olur.
 • Hukuk kuralları tarafından nitelensin veya nitelenmesin, insan ve kamu yararına adına saydamlık veya gizlilik gerektiren konularda bu şartların sağlanmasına ve korunmasına mutlak özen gösterir.
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

7 Mart 2023

Depremin Psikolojik Etkileri |     Dr. Öğretim Üyesi Kerim Selvi